Кочо Рацин
Кочо Рацин, поет и револуционер, без сомнение еден од најмаркантните личности во Македонија меѓу двете светски војни. Посветена на личноста и делото на Рацин секоја...
Адреса:
Архимедова 5, П.Фах 162
1000, Скопје,
Р. Македонија
Тел и факс:
+389 2 3249 750
+389 2 3162 078
Видео проекти
Предлог видеа

ДОКУМЕНТАРЕН ФИЛМ
Охридска архитектура
Градот на сонцето - Охрид со неговите убавини и неговото обележје - Охридската архитектура, која е зачувана до денес.
Лазаревски Јосип, Лазаревски Киро, Мицев Методи 25.01.2011 15:27:18

ЦРТАН ФИЛМ
Народни носии
Народните носии, мотивите и традицијата. Мијачките носии и обичаи.
Екипа 7 18.01.2011 10:18:51
2006-2009 © Центар за дигитизација на националното наследство. Овој материјал не смее да се издава,
емитува, препишува и повторно дистрибуира во било која форма освен со претходна дозвола