Самоилова Тврдина
Најстарите историски податоци на охридската тврдина е спомнувањето од класичниот историчар Ливиј во 3 век пред н.е.,кога била тврдина на градот Лихнидос. Во ѕидините имало...
Адреса:
Архимедова 5, П.Фах 162
1000, Скопје,
Р. Македонија
Тел и факс:
+389 2 3249 750
+389 2 3162 078
Видео проекти
Предлог видеа

ДОКУМЕНТАРЕН ФИЛМ
Манастир Св. “Јоаким осоговски“
Документарец кој го разработува потеклото и постоењето на манастирот св. “Јоаким Осоговски“, како наше големо културно и религиозно наследство, низ годините до денес.
Мрковски Гоце, Јанковска Мартина, Крстева Љупка, Павловска Силвиа, Маневски Спасе 18.01.2011 14:35:42

ЦРТАН ФИЛМ
Охридско езеро
Охридското езеро и неговото значење како за нас, така и во светски рамки. Негова место положба и природните убавини.
Анчева Верица, Давитков Влатко, Томова Кристина, Најдов Влатко 18.01.2011 10:33:58
2006-2009 © Центар за дигитизација на националното наследство. Овој материјал не смее да се издава,
емитува, препишува и повторно дистрибуира во било која форма освен со претходна дозвола