Изобилството споменици на културата, кои се подигнати во најразличните краишта на Република Македонија, ни зборуваат за вековните настојувања за одржување на оние духовни континуитети без кои човековата активност не може да се замисли. Тие се сведоштво за народите, средниот век, ропството под османлиите, преродбата, за народите што на ова географско распаќе оставија докази за своето битие.

- "Споменици на Културата Македонија" - Балабанов, Николовски, Ќорнаков Скопје 1980

Големо уметничко и културно историско наследство на македонскиот народ се Манастирските комплекси односно тие се споменици кои имаат и имале голема улога во зачувување на еднинството на македонскиот национален идентитет.

Денес во нашата земја постојат приближно 155 сочувани манастири, но оваа web - страница се преставени само 5 манастири од Скопска Црна Гора.

Напомена: За разгледување на овaа WEB страна потребно е да имате инсталирано Adobe Flash Player v9.0 или понова верзија.Преземи овде