Изработка на страната

Страната за музејот „Леарница“ - Крушево е изработена како проект во рамките на предметот Мултимедија, што се слушаше во учебната 2006/2007 година на Институтот за Информатика при ПМФ-Скопје кај проф. д-р Смиле Марковски.

Автори на страната се: Јован Јанакиевски и Ѓорѓи Кокиновски.

Авторите сакаат да изразат голема благодорност до следните личности и институции, без кои реализацијата на овој проект не би била возможна:

Пеце Стефановски, директор на национална установа Историски Музеј Крушево.

Пецо Кузмановски, експерт за оружје и сопственик на единствената пушкарница во Република Македонија „Магнум“ од Крушево.

Контакт со авторите:

Јован Јанакиевски: off.jofce@gmail.com

Ѓорѓи Кокиновски: gorgi.kokinovski@gmail.com

Copyright © 2007 Институт за Информатика