nas
Почетна
За Берово
Во најисточниот дел на Република Македонија во горното сливно подрачје на реката Брегалница, сместена е убавата и богата со шуми. Малешевска котлина. Таа од сите страни е оградена со планини и тоа: Од исток се...
 
Цркви и манастири
Најреална слика за верноста кон верата и црквата во Малешеви- јата дава Берово. Тука има четири цркви и две капелни цркви плус една црквичка во месноста Туртела, каде бабите од манасти- рот "Свети Архангел Михаил"...
 
Музеј
Историскиот музеј се наоѓа во дворот на манастирот " Свети Арханѓел Михаил ”. Во него се наоѓаат предмети кои се употре- бувале во секојдневието, како и оружје користено во Разловечкото (од 1876 год.) и Кресненското...
 
Споменици
Спомениците во Берово и Малешевијата претежно се посве- тени на борците кои загинале во времето на НОВ, Илинденското, Разловечкото, и Кресненското востание.
 
Археологија
Поголем е бројот на манастирите, црквите и капелните црквички, кои во свое време опстојувале на овие простори, на еден или друг начин се разрушени и денес претставуваат само свети...
 

 

Copyright © 2007, Институт за информатика, Скопје. Сите права задржани.