Легендите за Крале Марко
Николовски

Александар

9938

Карески

Александар

9957


Јандрески

Драган

9984


Сите права се задржани на студентите кои го изработувале овој проект и на Институтот за Информатика Скопје.

 

Благодарност до:

Институтот за старословенска култура
Локална самоуправа Прилеп
Каревска Розе
Каревска Стефана
Карески илија
Стојанов Аце
Петреска Биљана

Webmaster, Институт за информатика, Скопје
Copyright© Сите права задржани 2006