Манастирот во Лешок  Св.Атанасиј
Историско-хронолошки преглед
Галерија
Кирил Пејчиновиќ
Анимација
3D модел на манастирот
3D за симнување (11,5 MB)
Автори
   Назад

Галерија
Кирил Пејчиновиќ
Анимација
3D модел на манастирот


2006 Институт за Информатика, ЦДНН