Манастирот во Лешок  Св.Атанасиј
Историско-хронолошки преглед
Галерија
Кирил Пејчиновиќ
Анимација
3D модел на манастирот
3D за симнување (11,5 MB)
Како се правеше

  

 

Без кого не ќе постоеше проектот:

  • Институт за информатика  -  www.ii.edu.mk
  • Проф. Д-р Смиле Марковски  -  smile@ii.edu.mk
  • М-р Љупчо Антовски  -  anto@ii.edu.mk
  • Центар за дигитизација - Скопје


Голема благодарност до:

  • Завод за заштита на споменици на културата  -  Скопје
  • Вработените во манастирскиот комплекс
  • Илија Петрушевски-Ќапунка,  автор на книгата "Селото Лешок-Тетовско 1019-2003"
  • Здружение Лешок
  • Павловски Мирослав

 

  


Галерија
Кирил Пејчиновиќ
Flash
3D модел на манастирот


2006 Институт за Информатика, ЦДНН