Потекло на иконите


Селото Живиње е сместено в најјужниот дел на Кумановската област и тоа е од збиен тип. Тоа е опкружено со селото Којнарска Сушица на југозапад, на север со селото Колицко, а на североисток со Павлешенци. Во селото се наоѓа црквата Св. Илија, за која се претпоставува дека потекнува од втората половина на XIX век.

с. Живиње - црква Св. Илија  

 

 

© Copyright, 2005 - 2006 - Институт за информатика, Центар за дигитизација на национално наследство на Македонија, Елизабета Стајиќ. Сите права се задржани.