Потекло на иконите


Селото Режановце е расположено на северозапад од Куманово. Опкружено е со Лопате, Речица, Долно Којнаре, Бедиње, Лопате.

На сред село се наоѓа црквата Св. Јован изградена во 1943 година, која постои и ден денес. Местото Крст се наоѓа до самата црква, а тука се и трите слаби изворчиња на вода. Кај изворот доаѓаат луѓе за " лекување од разни болести".


с. Режановце - црква Усекование Јованово

© Copyright, 2005 - 2006 - Институт за информатика, Центар за дигитизација на национално наследство на Македонија, Елизабета Стајиќ. Сите права се задржани.