Потекло на иконите


 

Селото Павлешенце на север е опкружено со селото Градиште, од западниот дел e селото Габреш, а североисточно се селата Кокошиње и К'шане.

с. Павлешенце - црква Св.Никола

© Copyright, 2005 - 2006 - Институт за информатика, Центар за дигитизација на национално наследство на Македонија, Елизабета Стајиќ. Сите права се задржани.