Потекло на иконите


Селото Мургаш се наоѓа во средното сливно подрачје на Крива Река, од десната страна на реката. Селото е од разбиен тип, тоа е ридско село распоредено на надморска височина од 500 до 620 м. Карактеристично е што на источната страна има гребен, рид Кула со надморска височина од 854 м. Црквата Св. Параскева изградена е во подножјето на ридот Кула.

с. Мургаш - црква Св. Параскева
© Copyright, 2005 - 2006 - Институт за информатика, Центар за дигитизација на национално наследство на Македонија, Елизабета Стајиќ. Сите права се задржани.