Потекло на иконите


Селото Колицко е од збиен тип, распоредено на надморска височина околу 500 м. Села што го опкружуваат Колицко се: Д'лга, Габреш, Павлешенци. Народните преданија говорат за постанокот на селото околу 1770 година.

На северозападната страна на селото се наоѓа црквата Св. Никола, која е изградена во периодот околу 1870 година на темелите на срушениот храм.
Островица е познато возвишение на томеѓето на Колицко, Габреш и Живиње.

с. Колицко - црква Св. Никола


© Copyright, 2005 - 2006 - Институт за информатика, Центар за дигитизација на национално наследство на Македонија, Елизабета Стајиќ. Сите права се задржани.