Потекло на иконите


Селото Довезенце е поставено во долината на Крива Река на нејзината лева страна, а на надморска височина од 400 до 600 м. Довезенце е од разбиен тип. Црквата Св. Спас во ова село е изградена од камени блокови, а поставена е на едно возвишение на селките гробишта.

с. Довезенце - црква Св. Спас

 


© Copyright, 2005 - 2006 - Институт за информатика, Центар за дигитизација на национално наследство на Македонија, Елизабета Стајиќ. Сите права се задржани.