В Л Е З

Во центарот на градот Куманово се наоѓа црквата Св. Никола во која е сместена галеријата со колекцијата на икони од околниот кумановски крај и претставува извонредно културно богатство кое зборува за уметноста од минатиот период.


 

© Copyright, 2005 - 2006 - Институт за информатика,
Центар за дигитизација на национално наследство на Македонија, Елизабета Стајиќ.
Сите права се задржани.