© 2006, Институт за информатика - Центар за дигитизација на културното наследство на Македонија