Велес
Во срцето на Македонија, онаму каде три реки го ткаат времето, расте еден град посилен од животот. Распослан на просторот разигран од долините на планиските...
Address:
Архимедова 5, П.Фах 162
1000, Скопје,
Р. Македонија
Tel & fax:
+389 2 3249 750
+389 2 3162 078
ПРОЕКТИ
Клик на мапата за пребарување по регион
Ресен Битола Кавадарци Гевгелија Валандово Струмица Неготино Прилеп Крушево Демир Хисар Охрид Струга Дебар Кичево Радовиш Берово Штип Виница Делчево Кочани Пробиштип Свети Николе Велес М.Брод Гостивар Тетово Кратово Крива Паланка Куманово Скопје
Културно и национално богатство на Кавадарци
Во историографијата за прв пат Кавадарци под денешно име се споменува во 1519 година, како мала рурална населба во рамките на Солунскиот вилает. Значајни податоци и материјали за постоењето и развојот на Кавадарци оставиле бројните светски познати патописци како: Евлија Челебија, Стефано Кувер, Еспри Мари Кузинери, Ами Буе, Јохан Хан, Александар Башмаков, Ататнас Шопов...
Кавадарци
Етимолошки,името Кавадарци потекнува од грчкиот збор “Kavadion” што значи “наметка од скапоцена ткаенина ”, а Кавадарчани биле изработувачи на таа ткаенина...
Тиквешки народни песни
Музиката, една од најзабеле- жителните особини на еден народ, универзална а сепак толку различна, јазик на кој што зборуваат сите и јазик преку кој што секој може да си го искаже својот идентитет и своите чувства, своите мисли и идеи е толку многу застапена во Македонија и е толку многу различна, што прави, секој еден да се чувствува како...
1
Претходно Следно
2006-2009 © Центар за дигитизација на националното наследство. Овој материјал не смее да се издава,
емитува, препишува и повторно дистрибуира во било која форма освен со претходна дозвола