Почеток
План на Просек
„Стрезов Град (Кале)”
„Марков Град”
Тврдината „Маркова кула”
Тврдината „Кула на Постралец”

„Манастир и Црквиште”

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Во минатото за да се направи пат, луѓето го всекувале патот странично во карпите и бил широк онолку колку да помине запрежна кола и добиток. Затоа контролата на овој теснец била многу лесна за оној кој владеел тука. На таа месност лежат и денес остатоци од долги камени ѕидови и неколку тврдини што ги бранеле планинските премини. Во овој теснец се граничат атарите на селата Демир Капија, Корешница и Человец; под имињата на овие села се евидентирани одделни стари тврдини, кои во минатото претставувале еден одбранбен систем, една целина. slika1 Населен е уште во антиката кога пајонските владетели изградиле комплекс на тврдини за да се одбранат од агресивното Македонско кралство на југ. Најлесен начин било да ја затворат клисурата и изградиле низа погранични тврдини. Во римско време на устието на реката Бошава во Вардар од малата пајонска населба нараснал градот кој на современата наука и е познат како Стенае, но не е сигурно дали навистина тоа било името на оваа населба. Стенае е сместена пред влезот во клисурата, а на нејзините темели денес лежи малото градче Демир Капија. Тогашните жители својот економски просперитет го наоѓале во рударството: вадење и преработка на железо и бакар, како и испирање на злато во Дошница. Во доцната антика со упадите на варварите од
север,населението се повлекува на високите непристапни карпи. Античките тврдини се возобновени, а Стенае полека запустело. Од оваа позиција се бранел премиот кој им го сечел патот на варварите во своите походи кон југ во Солунско поле и копнена Грција. Новата населба на ридовите која е обновена во 6 век (веројатно за време на Јустинијан I) го добива името Мирополес.

1