Овој веб сајт е изработен како дипломска работа, при Институтот за информатика, Природно - математички факултет, од студентот Ристов Петар (petarpmf@gmail.com) под менторство на Проф. Д-р Смиле Марковски

За негова изработка користени се: Macromedia Dreamweaver 8, Macromedia Flash 8. Сликите кои се појавуваат во страната се обработени во Adobe Photoshop CS2 и Abobe ImageReady CS2. 3D моделот на кулата е изработен со Google SketchUp 7.

Голема благодарност до Звонимир Будимировиќ и до професор д-р Виктор Лилчиќ , кои во голем дел помогнаа со податоците, како и за материјали за останатите делови.