Тврдина „Маркова Кула”

Тврдината „Маркова Кула”
лежи на тесниот планин-
ски срт североисточно од
варошот. Бранителите можеле од неа директно да дејствуваат врз напаѓа-
чите кои напаѓале од север. Тврдината имала
трапезна основа, со ѕидови широки 1,80 - 1,90
метри. Бидејќи стоела на
самиот раб на Человечки
просек, источната страна
и била неправилна и се руши во длабокиот просеп. Јужниот ѕид бил зајакнат со една четвртеста кула.
Долгиот северен ѕид бил зајакнат со 2 четвртести кули на аглите и една триаголна кула на средината. Тврдината била изградена врз постари
(хеленистички) остатоци. Таков е камениот ѕид без малтер со силен насип зад него, 14 метри широк, што го зајакнувал просторот
зад челниот византиски ѕид.

 


Замислата на „Маркова Кула” според книгата на
професор Иван Микулчиќ

(претставена со 3D анимација)