За животот и делото на...
Браќата Константин-Кирил и Методиј биле родени во градот Солун. Во епохата кога тие живеееле и твореле тој бил во голема мерка словенизиран под влијанието на...
Адреса:
Архимедова 5, П.Фах 162
1000, Скопје,
Р. Македонија
Тел и факс:
+389 2 3249 750
+389 2 3162 078
Видео проекти
Предлог видеа

ДОКУМЕНТАРЕН ФИЛМ
Охридска архитектура
Градот на сонцето - Охрид со неговите убавини и неговото обележје - Охридската архитектура, која е зачувана до денес.
Лазаревски Јосип, Лазаревски Киро, Мицев Методи 25.01.2011 15:27:18

ЦРТАН ФИЛМ
Марков манастир
Крале Марко е втор ктитор на Марковиот манастир, па по него е наречен Марков, а прв бил неговиот татко Волкашин, во 1345 година.
Котеска Билјана, Ристеска Александра, Божиноска Емилија, Марковска Елена 18.01.2011 09:55:50
2006-2009 © Центар за дигитизација на националното наследство. Овој материјал не смее да се издава,
емитува, препишува и повторно дистрибуира во било која форма освен со претходна дозвола