Музеј на град Охрид -...
Куќата на Робевци, која се наоѓа во стариот дел на градот Охрид, е една од најпознатите охридски староградски градби, а во неа се изложени дел...
Адреса:
Архимедова 5, П.Фах 162
1000, Скопје,
Р. Македонија
Тел и факс:
+389 2 3249 750
+389 2 3162 078
Истражување
Истражувања:
Имплементација: х.
2006-2009 © Центар за дигитизација на националното наследство. Овој материјал не смее да се издава,
емитува, препишува и повторно дистрибуира во било која форма освен со претходна дозвола