Културно наследство на градот Неготино
Територијата на општина Неготино се наоѓа во централниот дел на република Македонија, во регионот на средното Повардарие и опфаќа значителен дел од Тиквешката котлина, на...
Адреса:
Архимедова 5, П.Фах 162
1000, Скопје,
Р. Македонија
Тел и факс:
+389 2 3249 750
+389 2 3162 078
ИСТРАЖУВАЊЕ
2006-2009 © Центар за дигитизација на националното наследство. Овој материјал не смее да се издава,
емитува, препишува и повторно дистрибуира во било која форма освен со претходна дозвола